Chi Beach Bar
and Restaurant Samui

  • Place – Koh Samui, Phuket Thailand
  • Product – Mansion Weave Teak Flooring