โรงงาน

33 หมู่ 2 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน
จ.นครปฐม 73130